English text                           fuchsia-index home herbarium


Pergola met fuchsia's, gezien vanuit het raam van onze achterkamer


Nazomer 2021
20 augustus:
Nu het jaar alweer zo ver is gevorderd, kunnen we wel de balans opmaken dat dit gewoon een snertzomer is geweest, met veel regen en zodanig wisselvallig dat een dag in de buitenlucht zelden aanlokkelijk was. We hebben dan ook veel binnen gezeten, soms wel in een T-shirt met een raam open, maar dat was het dan ook ongeveer wel. Buiten eten, of zelfs 's middags maar buiten theedrinken, was er opvallend weinig bij, en aan de tuin zelf viel ook minder plezier te beleven dan gemiddeld. De fuchsia's werden in de lente al niet gestimuleerd om knop te zetten doordat de temperatuur ook overdags meestal onder de 20C bleef, en in de natte vrij koele zomer kwamen ze ook maar heel langzaam op gang. Nu is het augustus en zijn er redelijk wat in bloei, maar het haalt niet bij de jaren 2018 en 2019, toen het n kleurige bloemenweelde was en al dat werk dat eraan gedaan moest worden zin had gehad.
Nu is alles anders; werken in de tuin is geen pretje, overal groeit gras en ongewenst kruid tussendoor, veel harder dan de planten die men wel wenst. Door veel opspattende modder onder de bladeren komt er ook weer veel roest in de fuchsia's voor, wat lelijk blad en bladval geeft en uiteraard de bloei ook niet stimuleert; veel knoppen vallen voortijdig af.
Dat wijzelf nog "niet mogen mopperen" is echter ook wel duidelijk, omdat de halve wereld in brand staat, soms figuurlijk maar op heel veel plaatsen letterlijk, en elders water- en modderstromen alles vernietigend meesleuren, terwijl op nog andere plaatsen orkanen aardbevingen opvolgen - daar wordt men allemaal niet vrolijk van, en al helemaal niet als het ons ook nog wordt verweten als "eigen schuld" dat het klimaat verandert en onleefbaar wordt.
Ikzelf zou eerlijk niet weten wat ik anders had moeten doen, dan ik gedaan heb - gewoon leven, zonder excessen, maar wel met de verwarming aan als het winter is.

En dan speelt er al meer dan anderhalf jaar een ander wereldomvattend probleem: het Coronavirus, waardoor alles lam wordt gelegd en veel mensen van elkaar vervreemden. Geen verenigingsleven meer, ook de Fuchsiaclub heb ik al in geen 2 jaar meer gezien, en amper meer nieuwe fuchsiasoorten aan mijn verzameling kunnen toevoegen, uiteraard. Ook geen Floralia-fuchsia meer, de witte triphylla's zijn voorgoed buiten beeld geraakt. Maar dit aspect is lang het ergste niet; het permanente gevoel van onveiligheid, dat ook niet kon worden weggenomen door een intensieve vaccinatiecampagne, is wat ons eigenlijk constant terneerdrukt en waar de komende jaren ook geen verandering in lijkt te zullen komen, temeer daar er steeds heftiger virusvarianten de kop opsteken die de vaccinaties minder effectief maken.
Momenteel overheerst de Deltavariant, en omdat er enige fuchsia's zijn die toevallig ook zo heten, ga ik daar een paar van toevoegen; misschien geen compliment voor de kweker die destijds argeloos deze kennelnaam heeft gekozen, maar geef de schuld dan maar aan de WHO vanwege deze gekke indeling met Griekse letters, in plaats van gewoon de locatie te durven noemen waar de virusvariant voor het eerst is gesignaleerd.

augustus/oktober:
Elf nieuwe planten aan FUCHSIAFOTO'S toegevoegd:
- Delta's Groom
- Delta's Parade
- Delta's Sara
- Delta's Sprinkler

- F. magellanica 'Arauco' (botanische fuchsia, Chili)
- Hawkshead
- Tourtonne
- Rina Felix
- Green 'n' Gold
- Golden Dawn
- Garden News
Terug naar:
Nieuws voorjaar 2019
Nieuws winter/voorjaar 2017
Nieuws winter/voorjaar 2013
Nieuws najaar 2009
Nieuws voorjaar 2008
Nieuws najaar 2006
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004

Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)homepage

Pergola with fuchsias, seen from our backroom window


Nederlandse tekst
Late summer 2021
20 August:
Now that summer is running to an end, here in the Netherlands we can conclude it has been a bad season altogether, with lots of rain and unstable weather making a day outside unattractive. We have stayed inside a lot, sometimes with an open window and in a T-shirt instead of a warm sweater, but it didn't come to more than that. Having a meal outside in the evening, or even drinking tea in the afternoon we hardly ever did, and the garden itself didn't give as much pleasure as usual. In spring our fuchsias didn't make flowerbuds because the day temperature hardly ever came above 20C, and didn't do much more when the calender had reached summer.
It is August by now, and more plants have come into bloom at last, but it's not to be compared with the years of 2018 and 2019, when it was one explosion of colours which made all the work done worthwhile.
It's all different now; working in the garden is no fun, with excessive growth of weeds and grass everywhere, in contrast to and between the garden plants we chose ourselves. By all the mud splashing against the leaves there's a lot of rust in the fuchsias too this year, causing unsightly foliage and fallen leaves, and meagre flowering, many buds dropping before opening.
Watching half of the world on fire, another part flushed away by excessive rain and floods, and elsewhere hurricanes following earthquakes, we ourselves "may not grumble," but it doesn't make us happy, and being accused of being the cause of all this climate misery makes it even worse. I myself really shouldn't know whatever I had to do different in my life - just living, without any excess, but of course with the heating on when it's winter.

And then there is that problem that suddenly popped up more than one-and-a-half years ago: the
Coronavirus, making at once everything normal impossible, and alienating many people from eachother. No societylife anymore, I haven't seen the Fuchsia Society for 2 years, and could hardly add any new fuchsia cultivars to my collection, of course. No Floralia-contest anymore, the white triphyllas went out of sight for good.
But this aspect by far isn't the worst; the permanent feeling of unsafety, which couldn't be erased either by an intensive vaccination campaign, is what keeps us down constantly and which doesn't seem to improve during the years to come, especially by the fact that more and more violent variants of the virus appear, making vaccinations less effective.
At the moment the Delta variant rules, and because there are some fuchsias bearing this name by chance, I will add a few of these; perhaps not really a compliment to the grower having chosen this kennel name, but blame it on the WHO because of their funny idea to use the Greek alphabet to name the virus variants, instead of just mentioning the locations where they were found first.

August/October
Eleven new plants added to FUCHSIA PHOTOS:
- Delta's Groom
- Delta's Parade
- Delta's Sara
- Delta's Sprinkler

- F. magellanica 'Arauco' (natural species, Chile)
- Hawkshead
- Tourtonne
- Rina Felix
- Green 'n' Gold
- Golden Dawn
- Garden News
Back to:
News Spring 2019
News Winter/Spring 2017
News Winter/Spring 2013
News Autumn 2009
News Spring 2008
News Autumn 2006
News Spring 2006
News Winter 2005-2006
News Spring 2005
News Winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004

News April 2004
News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium