English text                           fuchsia-index home herbarium


'First Success' in bloei op mijn slaapkamer, rond 1 maart

Nieuws - maart 2003
17 maart:
Nog altijd koude nachten, temperaturen die regelmatig beneden nul duiken. Overdags echter is het voorjaar duidelijk te zien, met een tuin vol sneeuwklokjes en crocussen.
Voorlopig is dit een wat magere "update", ik had wel meer willen doen maar heb het steeds druk gehad met diverse zaken.
Ik zou eerst nog een paar meer bladzijden voor het HERBARIUM maken, maar heb besloten dat dit vandaag maar moest gebeuren. Misschien m'n laatste kans, en in 't zwartste geval ook m'n allerlaatste update.
De bezoekers van mijn website zullen waarschijnlijk ook wel de krant lezen en/of het tv-journaal volgen, er is genoeg spannend nieuws en leuk is 't allemaal niet. Behalve de oorlog die vannacht uit gaat breken is er ook die melding van een monstergriep en longontsteking uit AziŽ (onduidelijk of het om dezelfde ziekte gaat of twee verschillende) waar geen medicijnen tegen helpen. Er wordt een apocalyptisch scenario geschilderd van miljoenen doden die gaan vallen door deze epidemie(Žn). Dit gecombineerd met iets dat mogelijk op een Derde Wereldoorlog uitdraait en waar u en ik, kleine machteloze burgers die in feite niks maar dan ook helemaal niks te vertellen hebben niets aan kunnen veranderen, levert straks misschien een aardige "opruiming" van de overbevolking in deze wereld op. Begrijp me goed, dat laatste bedoel ik sarcastisch.
Zelf maar een klein levend wezen, niet veel meer dan de windes, sneeuwklokjes en fuchsia's die ik fotografeer en beschrijf, ben ik eindig en kwetsbaar, zoals ik me vandaag weer eens realiseer. Gisteren begon ik 's middags ineens te hoesten, het leek op een allergie o.i.d., en vanmorgen was ik heel ziek en had koorts. 's Middags naar bed gegaan, 's avonds weer opgestaan, het ging wel weer even. Ik heb griep, maar wat voor, dat is nog afwachten. De nieuwsberichten verontrusten me.
Kortweg, als ik voor 30 april geen nieuwe update maak, kunnen mijn bezoekers ervan uitgaan dat die er ook niet meer zal komen.

Eind maart:
Hoewel nog niet bepaald fit, ben ik aan de beterende hand en weer bezig aan nieuwe bladzijden voor deze website. Wanneer ik weer een update maak, is nog niet te voorspellen, maar ik hoop in de loop van volgende maand.

Bij deze update weer 2 nieuwe planten, nl.:
Dikblad (Crassula ovata)
Olifantsoor (Alocasia cuprea)
Deze zijn ook te vinden via het HERBARIUMTerug naar:
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
Op naar:   Nieuws april 2003homepage

'First Success' in flower in my bedroom, around 1 March

Nederlandse tekstNews - March 2003

17 March:
Still cold nights, temperatures often diving below freezing point. By day, however, early spring shows itself clearly in the garden full of snowdrops and crocuses.
This won't be a big update, I had intended to do more but I had a lot of other things to do as well lately.
At first I'd make a few more pages for my HERBARIUM, but decided today it should be now or perhaps never. It might be my last chance, and in the worst case even my very last update.
Visitors of my website will probably also read newspapers and/or watch the tv-news, there is a lot to see and to hear these days, and not really fun. Besides the war that will break out tonight, there also are these communications about a monster-influenza and pneumonia from Asia (not really clear if it's about one or two diseases) against which there is no remedy at the moment. An apocalyptic scene is predicted with millions of dead going to be caused by these epidemics. In combination with something that's not unlikely to grow out into a Third World War and about which you and I, small powerless civilians unable to decide on whatsoever can't change anything, this may soon result in a nice "clearing" of the overpopulation in this world. Don't misunderstand me, the latter is sarcasm.
Being only a small living creature, not much more than the bindweeds, snowdrops and fuchsias I take photos of and describe, I am vulnerable and with a limited lifespan, as I realize again today. Yesterday-afternoon I suddenly started to cough, it seemed an allergic reaction or something, but this morning I was very ill and had fever. I went to bed this afternoon, got up again by this evening, I at least could do something again. I've got the flu, but what kind, I'll have to wait and see. The news about the epidemics makes me suspicious.
In short, if I won't make a new update before 30 April, my visitors can be just about sure it will never come.

End of March:
Though not feeling very well yet, I'm getting better, and working at new pages for this website. I don't know when I'll post them, but I aim at an update in the course of next month.


At this update again 2 new plants:
Jade plant
(Crassula ovata)
Elephant Ear
(Alocasia cuprea)
Also to be found at HERBARIUMBack to:
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)
Forward to:   News April 2003

Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium