English text                           fuchsia-index home herbarium


4 september 2006:   Spiegeling van wolken en doorvallend zonlicht, in het regenwater op de mastieken daken van onze keuken en bijkeuken


Najaar 2006
4 september:
Een zomer vol extremen loopt op zijn eind.
Na een over 't geheel koud en troosteloos voorjaar (behoudens een kort hittegolfje begin mei, als ik me goed herinner) kwam er in juni nog niks, maar in juli werd 't van de ene op de andere dag smoorheet. Dat bleef het een week of vier, het werd de "heetste maand sinds mensenheugenis" volgens betrouwbare KNMI-bronnen, en rond de 30ste knapte het weer geheel af en ontaardde in de "natste maand sinds mensenheugenis" (ergens rond 1700 is men begonnen te registreren). Wie nu nog niet overtuigd is van het algeheel bankroet van het wereldklimaat, zal ook nooit te overtuigen zijn...
Het zal wel zo zijn, 40 jaar geleden had men 't er al over dat de enorme kap van tropisch regenwoud tot dergelijke extremen zou leiden (goed ingeschat, mensen van toen! En de houtkap gaat voort, met geavanceerder materieel en versnelde ijver), maar een broeikas-effect, nee, dát blijf ik als een misvatting beschouwen. Gemiddeld IS het hier gewoon niet warmer geworden, alleen maar extremer.


24 november:
Fuchsia-galmijt gesignaleerd in Kassel, Duitsland

6 oktober:
De regenscore vanaf half augustus

7 september:
Bij FUCHSIAVARIA :
- Mini-fuchsiashow in Beetsterzwaag, 10-13 augustus 2006
Bij FUCHSIAFOTO'S :  12 nieuwe fuchsia's van de show:
- Big Slim  (tweede pagina toegevoegd)
- Delta's Rien
- Die Schöne Wilhelmine
- Greenpeace
- Marlies de Keijzer
- Marjan de Boer
- Mary
- Michael Walsingham
- Miss California  (extra wedstrijdfuchsia 2006)
- Morgenrood
- Temptation  (Floralia-wedstrijdfuchsia 2006)
- Texas Longhorn

Artikel met foto in Leeuwarder Courant 24 juli 2006 over 'De Fuchsiahof'  van fam. Faber te Beetgum

Van de afgelopen zomer nog bij FUCHSIAVARIA :
- Tuinenreisje Fuchsiaclub 6 juli 2006 (4 bladzijden)


Terug naar:
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004


Op naar:   Nieuws voorjaar 2008

Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
homepage

4  September 2006:   Clouds and sunlight peeping through, mirrored in the rainwater on the roofs of our kitchen and back-kitchen


Nederlandse tekst
Autumn 2006
4 September:
A summer full of extremes is about to reach its end.
After a spring which was cold and dreary as a whole (except for a short little heat-wave at the beginning of May, as far as I remember) there still came nothing when June had arrived. In July, though, temperatures rose from one day into another to tropical heat. It stayed like that for about 4 weeks, it became "the hottest month since human memory" according to reliable Dutch meteorological sources, and around 30 July the weather plunged into the "wettest month since human memory" (somewhere around 1700 they started to registrate the weather in the Netherlands). He who isn't convinced of the all-over bankrupt of the world-climate yet, will never be convinced by anyone ever...
I suppose it's true, 40 years ago it was already said that the enormous chopping of tropical rainforest would lead to this kind of extremes (well-predicted, people from those days! And the destruction of rainforests goes on and on, with more advanced material and accelerated fervour), but this theory of global warming, no, I keep regarding this as a fallacy. Temperatures here have NOT gone up on the average, weather conditions are only more extreme .


24 November:
Fuchsia gall mite already found in Germany

7 September:
At FUCHSIAVARIA :
- Mini-fuchsiashow at Beetsterzwaag, 10-13 August 2006
At FUCHSIAPHOTOS :  12 new fuchsias from the show:
- Big Slim  (2nd page added)
- Delta's Rien
- Die Schöne Wilhelmine
- Greenpeace
- Marlies de Keijzer
- Marjan de Boer
- Mary
- Michael Walsingham
- Miss California  (extra contest-fuchsia 2006)
- Morgenrood
- Temptation  (Floralia contest-fuchsia 2006)
- Texas Longhorn

And of last summer at FUCHSIAVARIA :
- Fuchsia club's gardentrip on 6 July 2006  (Four pages)


Back to:
News Spring 2006
News winter 2005-2006
News spring 2005
News winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004
News February 2004


Forward to:   News Spring 2008

News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium