English text                           fuchsia-index home herbarium


12 juni 2004 :  Langdurige droogte had het gras doen vergelen in Friesland - nog nooit eerder zo'n droog voorjaar meegemaakt...

Juni & juli 2004
19 juli:
De foto hierboven, genomen op 12 juni 2004, laat zien hoe droog het dit voorjaar was.
Men waant zich op een droge savanne of zoiets. Zulk geel gras zie je in Nederland nooit in het voorjaar.
Hoewel er vrijwel geen regen viel gedurende twee of drie maanden, was het toch niet warm en zonnig te noemen, zeker niet bij ons in Friesland. Er was vrij veel bewolking, alleen er viel niets uit. Nachtvorsten kwamen regelmatig voor tot eind mei - niks IJsheiligen op 12, 13 en 14 mei, die waren allang voorbij toen het 's nachts nog vroor.

Een slecht jaar voor veel gewassen, waaronder de fuchsia. Mijn eigen collectie heeft een beste klap gehad. Nog nooit zoveel dode planten uit de winterberging gehaald, minstens 40% van de ingekuilde fuchsia's heeft het af laten weten en van wat er resteert is ook veel in een beroerde conditie en wil geen knop zetten.
Waarschijnlijk betekende de combinatie van het hete droge weer van vorige zomer (2003) met de vrij kort daarop volgende vroege vorstinval in oktober meteen al een beslissende slag voor een deel van mijn planten, waaronder verscheidene heel oude van rond de 15 jaar, en het kurkdroge en aanvankelijk schraal-koude vervolg in deze lente heeft het de uitgekuilde stammetjes ook nog heel moeilijk gemaakt om weer uit te lopen.
Bovendien was er tot 19 juni nooit eens een verfrissende regenbui die het ongedierte van de planten afspoelde, dus ze zaten ook nog onder de luis en vanuit overhangende bomen werden ze daarbij nog bedekt met een gestage "regen" van honingdauw die van de eveneens door luis geteisterde boombladeren druppelde. Die werd weer gevolgd door roetdauw op het blad, een zwarte schimmellaag die leeft op de honingdauw.

Zoals te verwachten viel, blijkt het nooit weer op te houden met regenen sinds er eindelijk weer eens wat van betekenis gevallen was - vandaar dat we nu alweer een maand zuchten onder eindeloze buiïgheid, 's morgens grijze luchten bij 't ontwaken, soms later op de ochtend afgewisseld met wat zon, soms ook helemaal niet. Aan mijn planten is het goed te merken: met veel fuchsia's wordt het gewoon helemaal niks en die nog wel knop zetten zijn heel erg laat. Opmerkelijk is het succes van 'First Success', die gewoonlijk bloeit van ongeveer januari/februari t/m mei - 't is nu midden juli en de plant heeft nog steeds enige bloemtrosjes met vrij veel knoppen, en scheuten die nog weer nieuwe bloei beloven. Vermoedelijk stopt bij deze cultivar de knopvorming juist boven de 20°C, terwijl de meeste andere pas knop gaan zetten als die temperatuur regelmatig wordt bereikt...

Met m'n Koningin van de Nacht (Selenicereus grandiflorus) ging ook weer niet alles naar wens - de plant had 5 knoppen in mei, net als vorig jaar. Toen, tijdens de hete zomer van 2003, kwamen die in 4 nachten allemaal tot bloei, maar dit jaar was er maar één bloeinacht, nl. 19 juni. Toen gingen er drie bloemen tegelijk open, waarschijnlijk was de bloei "opgespaard" doordat de plant de knoppen gesloten hield tijdens verscheidene donkere dagen achter elkaar. Toen er op 19 juni even een zonnetje doorbrak, sprongen eindelijk de kelkbladen los van 3 volgroeide knoppen. Deze krachtsinspanning, in combinatie met nog meer duistere dagen erachteraan, tekende wel het doodvonnis van de twee overige knoppen, die kort daarop vergeelden en afvielen. Een karig resultaat, al met al, hoewel ik het bloeien van 3 bloemen in één nacht op zich wel spectaculair vond.

Tja, en dan klinken er verontrustende geluiden dat de fuchsia-galmijt inmiddels de oversteek heeft gemaakt vanuit (Zuid-)Amerika naar Europa - in Frankrijk heeft men verleden zomer in Bretagne de eerste fatale verschijnselen geconstateerd. In de VS bestaat de kwaal al sinds 1984, maar een echte remedie is er nog niet gevonden, noch een manier om het beestje te stoppen in z'n opmars.
Wordt dit m'n laatste fuchsia-jaar? Wie zal 't zeggen.
Maar mocht dit zo wezen, dan zijn er altijd nog andere planten die mijn belangstelling houden.

24 juli:

Bij FUCHSIA-PROBLEMEN :
- Fuchsia galmijt - meest gevreesde plaag voor fuchsia's, nu in Frankrijk

Bij HERBARIUM een waarschijnlijk zeldzame waterplant, nl.:
- Waterviolier (Hottonia palustris) - 2 bladzijden
Verder nog resultaten van zomer 2004 toegevoegd aan een plant waarvan al 5 bladzijden bestonden, nl.:
- Koningin van de Nacht (Selenicereus grandiflorus) - 1 nieuwe bladzijde

Verder toegevoegd aan KLAVERVIER een bladzijde van:
- Dubbele Gerbera-bloem.

Terug naar:
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003


Op naar:
Nieuws augustus/september 2004

Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
homepage
12 June 2004 :  A long drought had turned the grass yellow in Friesland - never before we experienced a spring so dry here...

Nederlandse tekstJune & July 2004
19 July:
The above photo, taken on 12 June 2004, shows how dry it was during spring.
It looks like a savannah with all that yellow grass, you never see such in the Netherlands in spring.
Although hardly any rain came down during two or three months, you couldn't call it really warm and sunny, and even less with us in Friesland in the north of the Netherlands. There were quite a lot of clouds, only they never gave more than a few stray drops of water. Frosty nights were frequent till the end of May, while normally the second half of May is safe for non-hardy plants like fuchsias.

A bad year for a lot of cultivated plants, among which the fuchsias. My own collection got a serious blow. Never before I found so many plants dead after the winter storage, at least 40% of the fuchsias from the peat-litter were dead or died very soon, which may be due to the cold nights too. The remainder are for a great part rather poor, lots of them won't make flowerbuds at all.
Probably the hot dry summer of 2003 in combination with the early frost already in October meant the end to a considerable part of my plants, among which several very old ones aged about 15 years, while the bleak temperatures of this spring made it no better for the bare shrubs to sprout again.
Moreover, until 19 June there never came a refreshing shower of rain to wash away the vermin from the leaves, so they were covered with aphids, and from overhanging trees they also got their share of honeydew dripping from the aphids in the foliage, which caused a black layer of sooty fungus growing on the sticky substance.

As could be expected, once it finally has started raining it never stops again after such a long dry period. We've had these depressing grey skies every morning for a month now, sometimes letting through a few rays of sunshine, sometimes not at all.
It shows in my plants: lots of fuchsias will come to nothing during this season, and the ones that do form buds are very late. Remarkable is the success of 'First Success', which normally flowers from January/February till the end of May - it's already past the first half of July and still this plant bears a few bunches of flowers, containing a lot of buds, while new bunches seem to be on their way. Probably budding stops just above 20°C with this cultivar, while others don't start budding before this temperature is reached frequently enough...

My Queen of the Night
(Selenicereus grandiflorus) didn't answer my expectations either this year. The plant had 5 buds in May, just like last year, when during the hot summer of 2003 all of them came into bloom, in four nights. This year, however, there was only one flowering-night, on 19 June. Three buds opened at once after a few dull days without sunshine, the plant must have kept them closed waiting for a sunny day. When finally a little bit of sunshine peeped through the clouds on 19 June, three full-grown buds opened their sepals, but this cost the plant too much energy to have any left for the two remaining smaller buds - very soon afterwards they turned yellow and dropped off. A rather poor result, though the 3-at-once show was worthwhile really.

And then we heard these alarming communications that the fuchsia gallmite by now has found its way to Europe, from (probably South-)America. In France they came across some gallmite-infected fuchsias in Brittany last year. In the USA the pest already exists since 1984, but a real remedy has not been found yet, nor a way to stop the creature to spread.
Would this be my last fuchsia-year? Time will tell, but if so, there always will be other plants that keep my interest.

24 July:

At FUCHSIA PESTS & DISEASES :
- Fuchsia gall mite - most feared pest to fuchsias, arrived in France

At HERBARIUM a probably rare waterplant, namely:
- Water-violet
(Hottonia palustris) - 2 pages
- Results of summer 2004 added to a plant of which already 5 pages were there, namely:
- Queen of the Night
(Selenicereus grandiflorus) - 1 new page

Added to ODD PLANTS a page of:
- Double Gerbera-flower.

Back to:
News April 2004
News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003


Forward to:
News August/September 2004

News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium