English text                           fuchsia-index home herbarium


24 maart 2008:   Bloeiende forsythia in onze voortuin, wat verflenst door de sneeuw op de bloesem


Voorjaar 2008
26 maart:
Het is de wereld op z'n kop met het weer van de laatste maanden: een zeer zachte januarimaand, en een februari waarin ook veel gewandeld kon worden - eigenlijk leek het of de herfst ongemerkt in het nieuwe voorjaar zou overgaan, hetgeen voor liefhebbers van wandelen in de buitenlucht natuurlijk ideaal is - laat ze maar kletsen over het broeikaseffect, het kwam ons wel mooi uit.
Zo gemakkelijk kwamen we er echter niet af. Nauwelijks was de derde maand van 2008 begonnen, of het weer sloeg om tot een onbruikbaar geheel. Kou en nattigheid, en veel harde wind en storm. Met als dieptepunt de paasweek: vanaf Palmpasen (16 maart) werd het alleen maar kouder, en op beide paasdagen viel er sneeuw die niet meteen weer wegdooide. De koudste Pasen in ruim veertig jaar, zoals we hoorden op het journaal, maar het was dan ook wel op 1 dag na de vroegst mogelijke Pasen, op 23 en 24 maart, iets dat maar heel zelden voorkomt; voor de volgende keer moeten we meer dan 150 jaar wachten - nl. tot 2160. Gezien m'n toch al niet zo sterke gezondheid verwacht ik dit niet meer mee te maken.
Vroeg of niet, met deze paasdagen bloeiden de "paaslelies", meer algemeen aangeduid als narcissen, al volop, dankzij de zachte wintermaanden. Ook de eveneens gele Forsythia bloeide vroeg, en de kleinbloemige Prunus. Allemaal lentebloei temidden van de sneeuw, die er zoals op bovenstaande foto wel te zien is, natuurlijk geen goed aan deed!

Alweer enige maanden geleden heb ik een nieuw hoofdstuk aan de website toegevoegd, een afgerond geheel want het draait om een complete verzameling van 64 antieke bloemenkaarten met betekenissen. Bij deze kaarten, uitgegeven in opdracht van de firma Boldoot die o.a. eau de cologne en zeep maakte, hoorde destijds (in 1916 uitgegeven) een album waar ze ingeplakt konden worden, maar dat heb ik er niet bij en daarin stonden botanische bijzonderheden en gedichtjes bij de planten. Het leek mij wel aardig om zelf gedichten op het web te gaan zoeken die betrekking hadden op de aanwezige bloemen en ook heb ik bij elke bloem de latijnse naam vermeld en er een korte omschrijving bijgezet.
Hierbij dus -

26 augustus 2007:
"De Taal der Bloemen"  - 64 bloemenkaarten met betekenissen.

6 oktober 2007:
De Regenscore 2008 (en terug tot augustus 2006)

26 maart 2008:
Bij FUCHSIAVARIA :
- Floralia-fuchsiakeuring in Beetsterzwaag, 25 augustus 2007
Bij FUCHSIAFOTO'S :  5 nieuwe fuchsia's toegevoegd:
- Annabel
- Bijorewa Loraja  (extra Floralia-wedstrijdplant 2007)
- Ernie  (Floralia-wedstrijdplant 2007)
- Margharita
- WALZ Toeter


Terug naar:
Nieuws najaar 2006
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004
Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004

Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)

Op naar:   Nieuws november 2009
homepage

24 March 2008:   Flowering Forsythia in our frontgarden, a bit limp by the snow on the blossoms


Nederlandse tekst
Spring 2008
26 March:
It's the opposite world with the weather of the last few months: a very mild January, and a February when we could have many walks too - it really looked as if Autumn would automatically glide into the new Spring, ideal of course for people like us who like to walk in fresh open air as much as possible - let them all jabber about their greenhouse-effect, but we were happy with it.
It didn't turn out as easy as that. We had hardly reached the 3rd month of 2008, when the weather became totally unsuitable for out-door activities. Cold and wet, with a lot of wind and storm. With at its worst the Easter-week: from Palm Sunday (16 March) on temperatures only dropped further, and on both Easter-days we had snow which stayed on the ground. It had been the coldest Easter since more than 40 years, we heard on the news, but it was also the earliest possible Easter but for 1 day, on 23 and 24 March, which only seldom occurs; for the next opportunity we'll have to wait for more than 150 years - till 2160. As my state of health isn't too good at all, I don't expect I'll still be there at that time.
Early or not, we had plenty of flowering "Easter-lilies" with Easter this time, better known as Daffodils or
Narcissus. Also yellow Forsythia and small-flowered Prunus were already in flower. The snow didn't do any good to all this spring-bloom, as can be seen in the picture above!

Already some months ago, I added a new chapter to the website - a complete collection of 64 antique flower-cards with meanings. With these cards, edited under the orders of the firm of Boldoot which produced a.o. Eau de Cologne and soap, there should be an album (published in 1916) which they could be stuck into, but I don't have that; in it there were poems and botanical details about the plants. It seemed a good idea to me to have a look for poetry concerning these flowers on the web myself, while I added the latin name to each flower in combination with a short description.
Thus the results of my work -

26 August 2007:
"De Taal der Bloemen" = The Language of the Flowers  - 64 flower-cards with meanings.

6 October 2007:
Rain-scores 2008 (and back to August 2006) (Dutch only)

26 March 2008:
At FUCHSIAVARIA :
- Floralia-fuchsiacontest at Beetsterzwaag, 25 August 2007
At FUCHSIAPHOTOS :  5 new fuchsias added:
- Annabel
- Bijorewa Loraja  (extra Floralia contest-fuchsia 2007)
- Ernie  (Floralia contest-fuchsia 2007)
- Margharita
- WALZ Toeter


Back to:
News Autumn 2006
News Spring 2006
News winter 2005-2006
News spring 2005
News winter 2004-2005
News August/September 2004
News June/July 2004
News April 2004
News February 2004

News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)

Forward to:   News November 2009


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium