English text                           fuchsia-index home herbarium


Speenkruid - dat hebben we ruim een maand bewonderd en vervolgens zoveel mogelijk gerooid!

Nieuws - april 2003
27 april:
Eindelijk weer eens iets aan deze site toegevoegd.
Ongeveer drie weken lang te ziek geweest om ergens echt mee bezig te kunnen gaan, en daarna vooral buiten geweest - het was zeker een maand lang schitterend weer, hoewel meestal 's nachts nog erg koud, zodat ik de fuchsia's lang binnen heb moeten houden.
Er klonken af en toe zorgelijke geluiden, dat het veel te lang droog was en de gewassen niet wilden groeien, en misschien hebben boeren daar echt wel problemen mee gehad, maar ik met m'n tuintje had er niet veel moeite mee. Hier en daar even een gietertje water, en ik heb in geen jaren zoveel genoten van mijn bolbloemen - de afgelopen 10 jaar hadden we steeds "snertweer" in de vroege lente en dat betekende binnen zitten en niet echt van de tuin genieten. Tenslotte, narcissen die zoals twee jaar geleden met Pasen nog onder een flinke laag natte sneeuw met de koppen op de grond liggen komen niet optimaal tot hun recht.
Dit jaar hebben we een rijke verscheidenheid aan sneeuwklokjes, crocussen, narcissen en tulpen kunnen bewonderen - de narcissen hebben uitzonderlijk lang gebloeid, de meest eenvoudige het langst. Gisteren is het begonnen te regenen na al die droogte, en nu zijn de laatste narcissen ook lelijk geworden. Tulpen zijn gespreid over een langere periode - er zijn vroege en late soorten, en hoewel ik deze winter alleen heel kleine vroege rode tulpjes had geplant, staat er van alles in mijn tuin, ieder jaar is 't weer een verrassing.
Waar dit jaar wat al teveel van bovenkwam, was speenkruid - een heel aardig plantje als het in 't wild groeit, maar in de tuin kan het echt uit de hand lopen! Na ongeveer een maand van de schitterende gele zonnetjes te hebben genoten, besloten we de afgelopen week de plantjes voordat ze vergeelden en zich terugtrokken in hun talloze beige knollen, rigoureus te gaan rooien. Dat is nog aardig gelukt voor de grond weer nat werd.


Bij deze update weer 2 nieuwe planten, nl.:
Clematis 'Nelly Moser' (Clematis hybr.)
Speenkruid (Ranunculus ficaria)
- en een extra bladzijde bij het Sneeuwklokje, over de variŽteit 'Viridapicis', met groene vlekjes niet alleen op de binnenste maar ook op de buitenste bloemdekblaadjes.
Ook te vinden via het HERBARIUM.

30 april:
4 nieuwe bladzijden bij FUCHSIALORE:
"Tiffany" fuchsia-raamhanger
Porselein met fuchsia-beschildering uit ItaliŽ
"Flower Fairies" Fuchsiameisje op z'n Italiaans
Antieke fuchsialore uit ItaliŽ


Terug naar:
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)
Op naar:   Nieuws mei 2003
homepage

Lesser Celandine - we admired it for about a month and then eradicated it!

Nederlandse tekstNews - April 2003

27 April:
At last I added something to this website again.
For about three weeks I was too ill to do something about anything really, and afterwards I went outside as often as I could - we had splendid weather for a whole month, although the nights often were still very cold - I had to keep my fuchsias inside for a long time.
Now and then I heard people worry about the lasting drought and the negative consequences for the crops, and farmers may have had problems indeed, but I didn't have any trouble with my garden.
I distributed a few cans of water a day to plants needing it, and further I hadn't enjoyed my bulb-flowers as much as this spring for years - the past 10 or 12 years we always had miserable weather during early spring, which meant sitting inside and not really enjoying the garden. For example, daffodils lying on their faces under a thick layer of wet snow, as was the case two years ago with Easter, don't steal the show.
This spring we could admire a rich variety of snowdrops, crocuses, daffodils and tulips - the daffodils had a very long flowering time, especially the simple ones.
Yesterday it's started raining after the long drought, and now the last daffodils are past flowering as well. The bloom of tulips is spread over a longer period - there are early- and late-flowering types, and though I planted only some very small early red ones, there are lots of different tulips in my garden, every year again it's a surprise.
Too abundant this year was Lesser Celandine - charming little plants when growing in the wild, but in the garden it really gets out of hand! After about a month of "Twinkle, twinkle, golden stars!", we decided last week we should pull out as many of them as we could before they'd turn yellow and withdraw themselves into the numerous elusive beige tubers. We succeeded pretty well before the ground got wet again.


At this update again 2 new plants:
Clematis 'Nelly Moser' (Clematis hybr.)
Lesser Celandine
(Ranunculus ficaria)
- and an extra page added to Snowdrop, about the variety
'Viridapicis', with green spots not only on the inner but also on the outer petals of the perianth.
Also to be found at HERBARIUM

30 april:
4 new pages added to FUCHSIALORE:
"Tiffany" fuchsia window decoration
Fuchsia-decorated porcelain from Italy
The Fuchsia Flower Fairy in Italian
Antique fuchsialore from Italy


Back to:
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)
Forward to:   News May 2003

Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium