English text                           fuchsia-index home herbarium


Lentebloei alom, zoals deze Magnolia, maar nog geen aangenaam voorjaarsweer; zelden blauwe luchten zoals deze, altijd grijs en zoveel regen...

Voorjaar 2024
4 april:
Maar weer eens een foto die suggereert dat dit een prachtige lente is, maar schijn bedriegt. Vooral bij ons in Friesland is het bijna altijd grijs, en vaak regenachtig. De afgelopen maand viel er iets minder regen, maar van oktober 2023 t/m februari 2024 heeft het vrijwel onafgebroken geregend, in ons plaatselijke park viel niet meer te wandelen zonder drijfnatte voeten te krijgen, de paden waren in slootjes veranderd. In maart zijn die weer wat opgedroogd, maar de zon laat nog steeds verstek gaan - het is bleekneusjesweer. En sinds april begonnen is, valt er inmiddels weer meer regen... het lijkt nooit meer op te houden, is dit voortaan ons klimaat?
Vorst is er heel weinig geweest, alleen wat in begin december, maar dit voorjaar is vooral 's nachts zo zacht dat ik alle fuchsia's al een paar weken buiten heb staan, behalve die nog zijn ingekuild, maar ook deze moeten deze maand zo gauw mogelijk weer naar buiten.

Van de maatregelen rond het coronavirus is inmiddels alweer 2 jaar geleden afscheid genomen, omdat er eind 2021 ineens een iets mildere variant alle andere overvleugelde, de Omikron. Er stierven minder mensen aan de ziekte en de hele wereld was de maatregelen zó zat, terwijl ze soms niet eens effect leken te hebben, dat de WHO het virus "afschaalde" van een pandemie naar een endemische ziekte, die er min of meer bij hoorde voortaan. Hoewel Covid nog steeds rondgaat, vooral in het najaar, maakt de maatschappij zich er weinig druk meer om, iedereen is opgelucht van de maatregelen verlost te zijn. Toch is de ziekte niet onschuldig, zo'n 1 op de 8 mensen houden langdurige klachten, en sommigen blijven voorgoed moe en arbeidsongeschikt.

De reden om weer eens een update te maken was deze keer dat er een stukje website bij is gekomen, nl. voor de NKvF regio Friesland waar ik ook lid van ben. Eerst verzorgde iemand anders daar een website voor, maar dit heb ik nu op mij genomen, eigenlijk al sinds vorig voorjaar maar nu pas zijn er bij de voorjaarsledenvergadering op 23 maart jl. serieuze afspraken over gemaakt en verwacht ik ook wat meer feedback van het bestuur en evt. leden die zelf ook iets te melden hebben.


Nieuw opgezet:
Website NKvF regio 1 Friesland

Bij Fuchsia-foto's :
'Quasar' - nieuwe pagina toegevoegd, met eigen foto's; gekregen foto's uit 2001 op p. 2 gezet.

10 april:
Drie nieuwe planten toegevoegd aan Fuchsia-foto's :
'Happy Weddingday'
'Herps Bongo'
'Pio Pico'

Terug naar:
Nieuws nazomer 2021
Nieuws voorjaar 2019
Nieuws winter/voorjaar 2017
Nieuws winter/voorjaar 2013
Nieuws najaar 2009
Nieuws voorjaar 2008
Nieuws najaar 2006
Nieuws voorjaar 2006
Nieuws winter 2005-2006
Nieuws voorjaar 2005
Nieuws winter 2004-2005
Nieuws augustus/september 2004

Nieuws juni/juli 2004
Nieuws april 2004
Nieuws februari 2004
Nieuws januari 2004
Nieuws december 2003
Nieuws zomer 2003
Nieuws mei 2003
Nieuws april 2003
Nieuws maart 2003
Nieuws februari 2003
Nieuws januari 2003
Oud nieuws
  (1999 t/m 2002)homepage

Spring bloom all around, like this Magnolia, but no nice spring weather yet; hardly ever a blue sky like this, always a dismal grey and so much rain...

Nederlandse tekstSpring 2024

4 April:
Above a picture suggesting we have a beautiful springtime, but appearances are deceiving. Especially with us in Friesland, in the North of the Netherlands it is nearly always grey, and often rainy. Last month, March, there was a bit less rain, but from October 2023 to the end of February 2024 it rained almost continuously, in our local park one couldn't take a walk anymore without getting soaked shoes and feet, the paths had changed into ditches. It happened to be a bit dryer the last few weeks, but still sunshine is really rare. And since the start of April is has started raining again... it never ends, is this the climate we'll have to deal with from now on?
There was, however, hardly any frost this winter, only a little in the beginning of December, and nights are so mild this spring that I put all my fuchsia's outside already a few weeks ago, except those that are kept under peat litter - but those too have to be put outside as soon as possible.

Measures around the coronavirus ended already two years ago, because by the end of 2021 suddenly a somewhat milder variant popped up, overruling all others: Omicron. Less people died of the disease and the whole world was so fed up with the measures, sometimes not giving any positive effect at all, that the WHO devaluated the virus from a pandemic to an
endemic disease belonging to normal life from then on. Although Covid still goes around, especially in autumn, society doesn't bother much any more, everybody seems relieved to be freed from all measures. Yet the disease isn't without danger, about 1 in 8 persons catching it keeps long-lasting health problems, some even for the rest of their lives.

My reason to make a new update this time was the adding of a new piece of website, for the Friesian branch of the Dutch Fuchsia society of which I'm a member too. Formerly someone else took care of a website for it, but stopped and now I took this task on me, inside my own domain. The whole thing, however, is in Dutch and so less interesting to people not understanding the language.


New:
Website NKvF region 1 Friesland

At Fuchsia photos :
'Quasar' - new page added, with pictures of my own; photos I got in 2001 moved to p. 2.

10 april:
Three new plants added to Fuchsia photos :
'Happy Weddingday'
'Herps Bongo'
'Pio Pico'

Back to:
News late summer 2021
News Spring 2019
News Winter/Spring 2017
News Winter/Spring 2013
News Autumn 2009
News Spring 2008
News Autumn 2006
News Spring 2006
News Winter 2005-2006
News Spring 2005
News Winter 2004-2005
News August/September 2004

News June/July 2004
News April 2004
News February 2004
News January 2004
News December 2003
News summer 2003
News May 2003
News April 2003
News March 2003
News February 2003
News January 2003
Old news
  (1999 - 2002)


Nederlandse tekst                                             fuchsia-index home herbarium