fuchsia-varia fuchsialore fuchsia index homepage         English text

Najaarsvergadering 2002 - Vervolg


In de pauze werd er weer een snoeidemonstratie gehouden. Er waren 5 planten, o.a. de bovenstaande, 'Pink Marshmallow' en 'Land van Beveren', beide hangers maar wel zeer verschillend. De andere drie waren de overbekende hanger 'La Campanella', en twee opgaande, 'Constance' en 'Day Star'.
 
Er is altijd belangstelling genoeg; voor nieuwe leden ook beslist leerzaam.


Ziehier het resultaat - v.l.n.r.: 'Day Star', 'Pink Marshmallow' en 'Constance', totaal gestript...
Na de pauze was er een video over de fuchsiashow in Oranjewoud van zes jaar geleden (1996), waar de meeste leden wel heen waren geweest en dus wel veel in herkenden. Eigenlijk stond er ook nog een film over de show in Rijs van verleden jaar op het programma, maar daar was geen tijd meer voor.
Toen volgde de verloting ten bate van de vereniging, ook een vast programmapunt, met prijzen van allerlei soort die grotendeels door de leden zelf worden ingebracht. En ervan trok mijn bijzondere aandacht - een mooie grote fuchsiaplant, met heel veel kleine roze bloempjes. Het bleek de nieuwste cultivar (gekeurd te Aalsmeer, sept. 2002) van onze voorzitter Jan de Boer te zijn, 'Straat of Plenty'. Weer de naam van een schip dat naar een zeestraat was genoemd, en de aanduiding "Plenty" was voor de plant zeker op z'n plaats gezien de overvloed aan bloempjes.Enfin, de prijzen werden verloot en de plant verdween uit mijn gezichtsveld.
Na de rondvraag werd alvast afgesproken wanneer de volgende 4 vergaderingen zouden plaatsvinden (t/m de nieuwjaarsvergadering van 2004!), daarna werd de vergadering gesloten, rond kwart over vier.
Het was een gezellige middag geweest.
Hiernaast nog even een beeld van het weer toen we naar huis reden, dat de laatste tijd wel veelvuldig voorkomt: fikse regenbuien met af en toe zon, en dus ook een regenboog.Nederlandse tekst     

Autumn-meeting 2002 - Continuation


During the break there was the traditional pruning demonstration, with five plants, a.o. the above two, 'Pink Marshmallow' and 'Land van Beveren', both trailers but very different. The other three were the well-known trailing fuchsia 'La Campanella', and two upright ones, 'Constance' and 'Day Star'.
 
There is always enough interest in this item; it certainly is instructive for new members.


Look at the result - from left to right: 'Day Star', 'Pink Marshmallow' and 'Constance', totally stripped...
After the break there was a video about the fuchsiashow at Oranjewoud of six years ago (1996), where most of the members had been and so there was a lot of recognition. In fact there should have been a film about last year's show at Rijs too, but time was up.
Next thing was the lottery to support the society, also a fixed point on the agenda, with prizes of all kind, most of which had been brought in by the members themselves. One of these drew my special attention - a beautiful big fuchsia with a lot of very small pink flowers. It proved to be the latest-examined cultivar of our president Mr. Jan de Boer, 'Straat of Plenty'. Again the name of a ship that had been named after a sea-strait, and the word "Plenty" was very suitable for this plant as it really bore plenty of flowers.Anyway, the prizes were raffled off and the plant moved from my sight.
After the reports & queries, we were already told when the next 4 meetings would take place (including the Newyear's meeting of 2004!), after which the meeting was closed, around 4.15 p.m. It had been a pleasant afternoon.
On the left a picture of the weather when we drove home, like we see it quite often these days: showers of rain and sometimes sunshine at the same time, resulting in a rainbow.

fuchsia-varia fuchsialore fuchsia index homepage