fuchsia-varia fuchsiafoto's fuchsia index homepage          

Griemmank fan Blommen   (= Bloemenmengeling)

Fuchsiashow te Rijs, Friesland, 27 juli t/m 5 augustus 2001.

Dinsdag 31 juli heb ik de show bezocht, ‘s middags. Terwijl we naar de ingang liepen, passeerde ons een stroom bezoekers die naar huis zouden gaan; vele droegen een pot met een prachtig bloeiende fuchsia mee, zodat het leek alsof men de show al aan het afbreken was...
Dit was geenszins het geval. De planten waren afkomstig van de kraam waar men fuchsia’s kon kopen, en blijkbaar werkte al het moois dat de show te bieden had inspirerend.

Persoonlijk ben ik niet betrokken geweest bij de opbouw van de show, maar heb er wel het één en ander over gehoord - men vreesde niet genoeg mooie planten bij elkaar te zullen krijgen, o.a. doordat het voorjaar erg koud was geweest waardoor het opkweken van de fuchsiaplanten niet wilde opschieten. Om knop te zetten, moeten ze toch wel temperaturen van 20°C en hoger hebben.
Wat ik te zien kreeg, overtrof zeker mijn verwachtingen. Er waren overweldigend veel planten, op een groot oppervlak (men is in de Teatertún niet zomaar uitgekeken), en ook veel zeer forse exemplaren, struiken die moeten zijn opgekweekt door mensen die zelf ook ruimte tot hun beschikking hebben.
De Teatertún is op zich al een mooie wandeltuin, maar met de fuchsiashow was het er helemaal schitterend. In de tuin zelf staan veel vaste planten, maar ook bij de show waren andere planten dan fuchsia’s aangevoerd, zoals bijv. passiebloemen en gloriosa.

De opstelling van de showplanten varieerde van gewoon langs de paden in (veelal grote) potten tot bloemtorens met veel wat kleinere planten in een fraaie combinatie met elkaar, ook waren er pergola’s met prachtige hangers, maar het meest indrukwekkend was het Openluchttheater met op en rond het toneel een prachtige compositie van vele planten, samen met muziekinstrumenten vanwege het thema muziek dat voor deze show was gekozen.
Verder stonden op alle publieksrijen van het theater prachtige grote fuchsia’s in potten, in halve cirkels opgesteld. Voor de ware liefhebber was een middag eigenlijk te kort om alles te bewonderen.

Voor wie honger of dorst kreeg, was er in "De Skuorre" (Fries voor "De Schuur") dichtbij de ingang van alles te krijgen, zoals koffie met gebak, suikerbrood, en soep, van uitstekende kwaliteit. Bij het warme weer van die dag kon men er gezellig buiten zitten aan houten tafels.
Zoals hierboven al gemeld, er was ook een kraam waar allerlei mooie fuchsia’s te koop waren en diverse andere kraampjes, o.a. van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF) met fuchsiaboeken en "fuchsialore" zoals borduurwerken, een imker met honing en aanverwante producten, een porseleinstal met allerlei serviesgoed, met o.a. fuchsia’s gedecoreerd, en een kraam met fraaie handgemaakte ansichtkaarten.

Kortom, het was een prachtige show voor ieder die van bloemen houdt.

Hierbij nog een FOTO-IMPRESSIE.

Enige fuchsia's die op de show te zien waren, op een aparte bladzijde besproken:


fuchsia-varia fuchsiafoto's fuchsia index homepage


     

Griemmank fan Blommen   (= Mixture of Flowers)

Fuchsiashow at Rijs, Friesland (in the north of the Netherlands), 27 July - 5 Aug. 2001.

On Tuesday, July 31st, I visited the show, in the afternoon. While we were walking towards the entrance, a stream of visitors passed us in the opposite direction, many of them carrying pots with beautiful flowering fuchsias, it seemed as though the show was being broken up already...
This wasn't the case at all. The plants came from the stand where fuchsias were sold, and apparently the beauty of the show was inspiring.

Personally I haven't taken part in building up the show, but I had heard some rumours about it - there were doubts about getting enough beautiful plants together, a.o. because we had a very cold spring which retarded the growing of the plants. To make flower-buds, fuchsias should have temperatures of about 70°F and more.
What I saw, certainly surpassed my expectations. There were an awful lot of plants, on a large surface (The
Teatertún is quite a park), and a lot of them very big shrubs that must have been cultivated by people having a lot of room themselves too.
The
Teatertún already being a beautiful garden by itself, with the Fuchsiashow really was magnificent. Originally the garden contains a lot of perennials, but at the show there had been brought in also other plants than fuchsias, like e.g. passionflowers and gloriosa.

The arrangements of the showplants varied from just being put along the paths in (mostly big) flowerpots to flowering towers with many somewhat smaller plants in beautiful combinations with eachother, and there were also pergolas with splendid trailers, but most impressive was the Open-Air Theatre with on and about the stage a lovely composition of many plants, together with musical instruments because of the theme "Music" that had been chosen for this show.
Further, on all the public-rows of the theatre there were fine big fuchsias in pots, grouped in half-circles. For the true fuchsia-lover one afternoon really wasn't long enough to admire everything properly.

To quench hunger and thirst, there were several things to get in the teahouse named
De Skuorre ("The barn") near the entrance - coffee or tea with cake, special Friesian sugarbread, soup, all of good quality. The weather being warm that day, we could cosily sit outside at wooden tables.
As mentioned above, there also was a stand where all sorts of beautiful fuchsias were sold, and various other stands, among others of the Dutch Fuchsia Society with fuchsia books and -lore like embroideries, there was a bee-keeper with honey and -products, a stand with bone china with a.o. fuchsia-designs, and one with pretty hand-made postcards.

Generally spoken, it was a magnificent show for everybody who likes flowers.

To give an impression, here are some PHOTOS.

Some fuchsia's that were to be seen at the show, on separate pages:fuchsia-talk fuchsia photos fuchsia index home     Nederlandse tekst